mysqlとの戦い

下記の順番で起動すれば良さそう
かなり苦労したなぁ

mysql_install_db

mysqld_safe

mysql.server start

mysql5 -u root